ǡ ѡ ɡ .● .
● .
● .
● .ɡ :

● .
● .
● .
● .
● .
● ..
ǡ .